Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của thủ tướng chính phủ
         Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về hồ trợ người có công về nhà ở;
         Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20 thảng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt bổ sung số hộ người có công với cách mạng được hồ trợ về nhà ở vào Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 04/10/2013; Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 nam 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cẩp bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ người cỏ công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh;​
         Căn cứ công văn sổ 3143/STC-QLNS ngàỵ 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán và quyết toán nguồn vổn ngân sách Nhà nước hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; công văn sổ 73/XD-LĐTBXH ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Sở Xây dựng — Sở Lao động — TBXH về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;​

Xét đề nghị của Trường Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng;
         QUYẾT ĐỊNH: