Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của thủ tướng chính phủ ( được phê duyệt tại quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 4/10/2013 của UBND tỉnh
       Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
       Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ người có công về nhà ở;
       Căn cứ Quyết định sổ 1157/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án hồ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ người có công người có công với cách mạng về nhà ở theo chương trình mục tiêu nãm 2018;
       Căn cứ công văn sổ 3143/STC-QLNS ngàỵ 24 tháng 12 năm 2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán và quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; công văn số 73/XD-LĐTBXH ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Sở Xây dựng - Sở Lao động - TBXH về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng;
       QUYẾT ĐỊNH: