Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
   Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
       Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
       Căn cứ nghị định số 1638/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước; 
       Căn cứ thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 
       Căn cứ quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020;
       Căn cứ nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND và số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII kỳ họp thứ 9 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước huyện Kim Bảng năm 2020;
       Căn cứ quyết định số 9266/NQ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Kim Bảng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020;
Theo đề nghị của trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện
Quyết định: