Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Sơn

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Sơn
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thú y năm 2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật thú y;
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Ke hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;
Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam V/v phê duyệt Ke hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019 của ủy ban nhân dân huyện về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Sơn;
Căn cứ văn bản số 40/CN&TY- QLDB ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam về việc công bố hét dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam-
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT
QUYẾT ĐỊNH:​

Tin liên quan