Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;​
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Công văn số 531/SKHCN-QLCN ngày 29/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam về việc gửi tài liệu kiểm chứng và hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.
Căn cứ Quyết định SỐT445/QĐ-UBND ngàylT/10/2019 của UBND huyện Kim Bảng về việc thành lập hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện năm 2019;
Căn cứ biên bản Hội nghị xét duyệt sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện Kim Bảng đối với các sáng kiến cơ sở trên địa bàn huyện năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện,
QUYẾT ĐỊNH: