Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;​
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện và Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện,
QUYẾT ĐỊNH: