Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đo...

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số 08/HĐTĐKT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hà Nam về tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020;​
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng huyện và Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện,
QUYẾT ĐỊNH: