Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khen thưởng và hỗ trợ sản xuất vụ đông 2019-2020 trên địa bàn huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định về việc khen thưởng và hỗ trợ sản xuất vụ đông 2019-2020 trên địa bàn huyện Kim Bảng
        Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;
       Căn cứ Luật Thi đua, Khen thường ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và một sổ văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi đua khen thưởng;
        Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
         Thực hiện kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về cơ chể hỗ trợ, khen thưởng sản xuất vụ Đông 20 ỉ 9 - 2020 từ nguồn kinh phí ngân sách huyện;
         Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
        QUYẾT ĐỊNH:Tin liên quan