Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thành lập đoàn kiếm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định về việc thành lập đoàn kiếm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019
         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
         Thực hiện KÌ hoạch số 887/KH-LBND ngàỵ 04/4/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019;​
        Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Bảng,
        QUYẾT ĐỊNH:Tin liên quan