Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành q...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết tại đây QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ 32.pdf​​​​

UBND tỉnh Hà Nam