Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III, gióa viên tiểu học hạng IV, g...

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III, gióa viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019
         Căn cứ kế hoạch số 3598/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của UBND tinh Hà Nam về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên trung học cơ sơ hạng III, giáo viên tiêu học hạng IV. giáo viên mầm non hạng IV năm 2019; Kế hoạch số 196/KH-UBND ngay 05 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Kim Bảng về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sơ hạng III, giáo viên tiêu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 đã được UBND tinh Hà Nam phê duvệt tại Văn bản số 2686/UBND-NC ngày 06 tháng 12 năm 2019.​​
         Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển và hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV. Hội đồng xét tuyển huyện Kim Bảng thông báo danh sách người đủ điều kiện. không đủ điều kiện dự xét tuyển như sau: