Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo ...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Bảng năm 2023
UBND huyện Kim Bảng