Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm ...

Thông tin chỉ đạo điều hành ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 của 06 xã Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Ngọc Sơn, Thụy Lôi, Hoàng Tây, Liên Sơn
UBND huyện