Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận giám sát việc tổ chức thực hiện điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ...

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Thông báo kết luận giám sát việc tổ chức thực hiện điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện
Xem chi tiết Thông báo kết luận giám sát việc tổ chức thực hiện điều tra, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện​ tại đây 181.pdf