Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo ...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Kim Bảng năm 2023
UBND huyện Kim Bảng