Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mới quan tâm đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thi Sơn II

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo mới quan tâm đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thi Sơn II
                                          Thông báo mới quan tâm đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thi Sơn II
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thi Sơn II. 
2. Mục tiêu đầu tư dự án: Xây dựng Cụm công nghiệp với quy mô 75,0 ha đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường theo quy định để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
3. Nội dung, quy mô dự án:
3.1. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 75,0 ha. 
3.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư san nền, đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và các hạng mục phụ trợ khác.
4. Thời gian thực hiện, thời gian hoạt động của dự án
4.1. Thời gian thực hiện: 2021 - 2023. 
4.2. Thời gian hoạt động của dự án: không quá 50 năm. 
5. Địa điểm, vị trí ranh giới thực hiện dự án:Địa điểm: Xã Thi Sơn, xã Thanh Sơn, Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
UBND huyện