Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ trình về việc đề nghị xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Tờ trình về việc đề nghị xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của ƯBND ' tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Căn cứ Công văn số 531/SKHCN-QLCN ngày 29/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tĩnh Hà Nam về việc gửi tài liệu kiểm chứng vàhồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019.
Ngày 17/10/2019, UBND huyện, Hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện Kim Bảng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện thời gian qua, tiến hành xét duyệt sáng kiến của các cá nhân năm 2019 đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam xem xét, công nhận.
Căn cứ vào kết quả xét chọn, UBND huyện, Hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện Kim Bảng đề nghị Sở Khoa học-Công nghệ Hà Nam xem xét, trình Hội đồng sáng kiến tỉnh Hà Nam xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 cho 07 sáng kiến của 07 cá nhân thuộc huyện Kim Bảng có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc:​