Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tuyên truyền tư vấn hướng nghiệp, khảo sát nhu cầu học nghề của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương