Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm v...

Thủ tục hành chính  
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 28/12/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành QĐ số 1613/QĐ-UBND v.v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam 
UBND tỉnh Hà Nam