Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt phân vùng bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc phê duyệt phân vùng bốc xúc, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021