Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo quyết định ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất