Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại xã Nhật Tựu, Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại xã Nhật Tựu, Kim Bảng
       Thực hiện văn bản số 373/SKHĐT-KTN ngày 20/3/2019 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam
      Sau khi giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu, UBND huyện có ý kiến như sau;