Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế kỳ 1 năm 2019

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế kỳ 1 năm 2019
         Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015; Căn cứ Hướng dẫn số 862/SNV-TCBC ngày 12/12/2018 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.
       Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau: