Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
V/v báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán
UBND huyện