Skip Ribbon Commands
Skip to main content

v/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
v/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán
v/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán​
Xem chi tiết 327.pdf