Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị duyệt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm 2020-2025

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ hội nghị duyệt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm 2020-2025