Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v công khai danh sách cán bộ các cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn 10 tháng đầu năm 2023

Thủ tục hành chính  
V/v công khai danh sách cán bộ các cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn 10 tháng đầu năm 2023
UBND huyện