Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra về tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra về tín ngưỡng, tôn giáo
UBND huyện