Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vv thành lập Đoàn KT việc thực hiện công tác phối hợp phục vụ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Vv thành lập Đoàn KT việc thực hiện công tác phối hợp phục vụ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019
          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
          Thực hiện Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ĐỊNH: