Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v triển khai nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kỳ 1/2019

Văn bản chỉ đạo điều hành  
V/v triển khai nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kỳ 1/2019
         Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công văn sổ 519/SNV-QLCBCCVC, ngày 02/10/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn nâng bậc lương và phụ cẩp thâm niên vượt khung; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị) triển khai nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là cán bộ, công chức) kỳ 1 năm 2019, cụ thể như sau:​