Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các xã - Thị trấn

Bộ máy tổ chức Các xã, thị trấn  
Các xã - Thị trấn

 

STT

Đơn vị

Email

1

UBND xã Nguyễn Úy

ubndnguyenuy.kb@hanam.gov.vn

2

UBND xã Tượng Lĩnh

ubndtuonglinh.kb@hanam.gov.vn

3

UBND xã Lê Hồ

ubndleho.kb@hanam.gov.vn

4

UBND xã Tân Sơn

ubndtanson.kb@hanam.gov.vn

5

UBND xã Thụy Lôi

ubndthuyloi.kb@hanam.gov.vn

6

UBND xã Ngọc Sơn

ubndngocson.kb@hanam.gov.vn

7

UBND thị trấn Quế

ubndttque.kb@hanam.gov.vn

8

UBND xã Đại Cương

ubnddaicuong.kb@hanam.gov.vn

9

UBND xã Nhật Tựu

ubndnhattuu.kb@hanam.gov.vn

10

UBND xã Nhật Tân

ubndnhattan .kb@hanam.gov.vn

11

UBND xã Đồng Hóa

ubnddonghoa.kb@hanam.gov.vn

12

UBND xã Văn Xá

ubndvanxa.kb@hanam.gov.vn

13

UBND xã Hoàng Tây

ubndhoangtay.kb@hanam.gov.vn

14

UBND xã thị trấn Ba Sao

ubndbasao.kb@hanam.gov.vn

15

UBND xã Khả Phong

ubndkhaphong.kb@hanam.gov. vn

16

UBND xã Liên Sơn

ubndlienson.kb@hanam.gov.vn

17

UBND xã Thi Sơn

ubndthison.kb@hanam.gov.vn

18

UBND xã Thanh Sơn

ubndthanhson.kb@hanam.gov.vn