Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt...

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; công tác quản lý đất đai; trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện
Xem chi tiết tại đây Báo cáo.pdf
UBND huyện