Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội khuyến học Kim Bảng tổng kết hoạt động khuyến học năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Hội khuyến học Kim Bảng tổng kết hoạt động khuyến học năm 2022

            Ngày 10/1/2023 Hội khuyến học huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết hoạt động khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

        Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của UBND huyện, Hội khuyến học huyện Kim Bảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên của các xã, thị trấn làm nòng cốt phối hợp với các cơ quan, đoàn thể thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện tốt. Kết quả năn 2022 toàn hội có 35.819 gia đình học tập, đạt 90,4%; có 267 dòng họ học tập; Số “Cộng đồng học tập, đơn vị học tập" đều đạt 100%. Công tác thu hội phí, vận động quỹ hội đạt nhiều kết quả. Hiện tổng nguồn quỹ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học toàn huyện đạt trên 8tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, toàn huyện đã chi trên 5 tỷ đồng khen thưởng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi và các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Hoạt động qũy khuyến học luôn sử dụng đúng mục đích đã góp phần tích cực hỗ trợ giáo dục phát triển, xây dựng xã hội học tập. Về hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, trong năm Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đã phối hợp tổ chức mở 164 lớp với 97 chuyên đề, thu hút 35.982 học viên tham dự. Qua đánh giá chất lượng năm 2022 toàn huyện có 66% Trung tâm học tập cộng đồng xếp loại tốt, số còn lại xếp loại khá.

hôi khuyên hoc kim bang tông kêt năm 2022...- trao thương cho cac tâp thê, ca nhân.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị 

          Tại hội có 1 tập thể được TW hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ, và 9 tập thể, 11 cá nhân được các cấp hội khuyến học khen thưởng


Trung tâm VHTT-TT huyện