Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024- 2025.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024- 2025.

            Sáng ngày 29/2/2024, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024- 2025 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân'' và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Dự tại điểm cầu nhà văn hóa trung tâm huyện có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó BTTTHU, các đ/c UVBTVHU, UV BCH đảng bộ huyện, toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy.

kim bang hoc tâp chuyên đê,,, năm 2024 băng hinh thưc truyên hinh trưc tiêp (1).jpg

Toàn thể cán bộ, đảng viên nghe PGS, TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp truyền đạt nội dung chuyên đề 

           Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân''. Theo đó, nội dung chuyên đề gồm hai phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Trong đó, đi sâu phân tích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam và nhấn mạnh đến một số kết quả chủ yếu trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

           Mục tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; CBĐV, công chức, viên chức trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Thực hiện tốt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân" là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mỗi CBĐV phải gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp ủy. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tư duy trong quản lý và phát triển kinh tế nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

​         Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua hướng dẫn việc triển khai học tập và làm theo Bác. Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024-2025 thời gian tới, BTV Tỉnh ủy đề nghị: các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 193 ngày 08/12/2023 của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Công văn số 953 ngày 15/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024-2025 đến CBĐV và nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025, trong đó xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; xác định định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác trong CBĐV và nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch…

        Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của các địa phương, đơn vị, phấn đấu xây dựng Kim Bảng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và bền vững, phấn đấu sớm trở thành thị xã./.​