Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn diện năm 2020

Thông tin Kinh tế xã hội Kết quả phát triển kinh tế - Xã hội  
Kim Bảng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn diện năm 2020

          Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch Covit-19 đã tác động toàn diện đến đời sống của người dân, xong do có sự chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ huyện, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng vẫn có bước phát triển ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM kiểu mẫu. 

LINHVUC NONG NGHIEP NAM 2020.jpg

Đưa tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp góp phần tăng năng suất, sản lượng lương thực

        Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020; 18/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với năm 2019 là; Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 16%; Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản 8%; công nghiệp - xây dựng 67%; dịch vụ 25%.  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.344,7 tỷ đồng, tăng 3,5%; Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2019; Thu ngân sách tăng cao đạt 1.386 tỷ đồng, đạt 235% kế hoạch tỉnh giao, 202% kế hoạch huyện phấn đấu, tăng 29,1% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 87 triệu đồng, tăng 8,8% so với năm 2019; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 4.060tỷ  đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Số lao động được giải quyết việc làm mới 3.968 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn 26,5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 71 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%. Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất 2 vụ lúa trong năm 2020, năng suất lúa cả năm đạt 125,6ta/ha. Cây vụ đông gieo trồng 2.309 ha, đạt 97,5% kế hoạch. Thực hiện tốt một số mô hình, đề án có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, chương trình mỗi xã một sản phẩm; tích tụ tập trung ruộng đất 337,6ha đề sản xuất nông sản sạch, các sản phẩm được liên kết tiêu thụ tại các tổ chức, doanh nghiệp và xuất khẩu sang Nhật Bản. Chăn nuôi được duy trì ổn định. Huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, do đó trên địa bàn huyện không phát sinh dịch bệnh. Hiện tổng đàn bò sữa toàn huyện đạt 482 con; tổng đàn lợn 68.250 con, đàn bò thịt, bò sinh sản 7.075 con; đàn dê 11.800 con; đàn trâu đạt 720 con. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 7,6%; thủy sản tăng 12,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra huyện còn  xây dựng được 3 mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ cao “ Sông trong ao" tại 2 xã Thanh Sơn và Liên Sơn.  Không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bảng còn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Năm 2020 huyện Kim Bảng đã tập trung nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covit-19. Tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày 30/11/2020 thu thuế trong các cụm CN đạt 140,9 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã có 82 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 616 tỷ đồng, lũy kế toàn huyện có 555 doanh nghiệp, vốn đăng ký 4.361,5 tỷ đồng. Khu CN Đồng Văn 4 cũng thu hút được 8 doanh nghiệp, lũy kế đạt 47 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư 19.200 tỷ đồng, qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, TTCN trong toàn huyện. Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN  trên địa bàn huyện đạt 14.020 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục của huyện Kim Bảng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tạo tiền đề quan trọng để huyện Kim Bảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được huyện Kim Bảng vẫn còn bộc lộ 1 số tồn tại hạn chế đó là; Tiến độ thực hiện một số đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa còn chậm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở cơ sở chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, giải tỏa hành lang ATGT, trật tự xây dựng. Công tác GPMB, thi công một số dự án còn khó khăn.  Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của huyện ...vv.

LINH VUC CONG NGHIEP NAM 2020.jpg

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

          Năm 2021 huyện Kim Bảng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, phát triển ngành nghề nông thôn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người theo mức sống đạt 63 triệu đồng/ người/ năm.  Giá  trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,5%/ năm; Giá trị sản xuất công nghiệp- TTCN đạt 17.600 tỷ đồng;  Giải  quyết việc làm mới cho 3.400 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%. 


Đài Kim Bảng