Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Văn bản chỉ đạo điều hành  
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UBND tỉnh Hà Nam