Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch tiếp công dân  
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020
       Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; luật tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
       Căn cứ quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
       Thực hiện quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND huyện ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Kim Bảng; 
Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020 của UBND huyện như sau: