Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06

Thủ tục hành chính  
V/v thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06
Ngày ​4/5/2023, Sở Tư pháp ban hành công văn Số: 263/STP-HCBTTP V/v thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu tại Đề án 06 ​
Xem chi tiết tại đây Phụ lục hướng dẫn.pdf