Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  
Báo cáo tình hình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng
UBND huyện