Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Chuyển đổi số  
Công văn tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Ngày 26/9/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 1612 V/v tuyên truyền, phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 ​
UBND huyện