Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dấu ấn 20 năm thực hiện công tác tổ chức Hội vững mạnh của Hội cựu Chiến binh Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Dấu ấn 20 năm thực hiện công tác tổ chức Hội vững mạnh của Hội cựu Chiến binh Kim Bảng

          Một trong những dấu ấn quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Cựu chiến binh (HCCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB Kim Bảng đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh chất lượng và hiệu quả, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền, chế độ XHCN, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giáo dục tryền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

          Trong công tác xây dựng hội về tổ chức, các cấp hội quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quan tâm chăm lo, củng cố kiện toàn về tổ chức hội. Năm 2018 các cấp hội sáp nhập từ 172 chi hội còn 85 chi hội thôn, tổ dân phố thu hút 6.164 hội viên; 24 tổ chức cơ sở hội; 89 chi hội; 91 phân hội; bàn giao 2 tổ chức hội; thành lập 1 tổ chức hội. Năm 2019 cho đến nay HCCB huyện đã thành lập 18 tổ CCB nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của  Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Năm 2023 tiếp tục được kiện toàn đầy đủ mỗi tổ gồm 5 đồng chí do Chủ tịch HCCB xã, thị trấn làm tổ trưởng.

              Những năm qua, Hội đã chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức hội xây dựng nghị quyết chuyên đề về “xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới", hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ HCCB các cấp được bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, chuyên môn nghiệp vụ  được trên 20 lớp cho gần 4.000 lượt cán bộ hội CCB các cấp, đồng thời tổ chức tọa đàm, hội thi giúp trình độ năng lực đội ngũ cán bộ CCB từng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hội cũng thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW4, khoá XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, giúp hội viên luôn gữ vững lập trường tư tưởng kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ Đảng và Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Hội viên HCCB Thị trấn Quế nhận tiền vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách để làm ăn kinh tế.jpg

Hội viên HCCB Thị trấn Quế nhận tiền vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách để làm ăn kinh tế

             Điển hình Ban chấp hành HCCB xã Lê Hồ luôn kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo các chi hội vận động cựu quân nhân có đủ điều kiện tham gia tổ chức hội theo quy trình chặt chẽ đảm bảo đúng quy định. Hiện nay với 423 hội viên, BCH duy trì nghiêm chế độ hội họp từ ngày mùng 10-15 hàng tháng để nắm bắt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, tâm tư nguyện vọng của hội viên, triển khai nghị quyết của Đảng uỷ xã, các nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền giao cho. Chủ tịch HCCB Lê hồ……..cho biết: Năm 2023 Hội đã vận động hội viên và nhân dân mua 78 thẻ BHYT, BHXH, trong đó 100% hội viên CCB; 55 cựu quân nhân và nhân dân có thẻ BHYT.

             Bằng những việc làm cụ thể cho thấy: đội ngũ cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền như: Tham gia hàng ngàn lượt ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị; nắm chắc tình hình dư luận của hội viên, nhân dân, tình hình trước và sau Đại hội đảng các cấp, tham gia tiếp xúc cử tri, tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết của Đảng, các tổ bầu cử quốc hội, HĐND các cấp; nắm bắt kịp thời dư luận, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Phối hợp giám sát 36 lượt đơn vị, xã, thị trấn thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân và dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến; về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện Luật dân quân tự vệ; về thực hiện mô hình chính quyền thân thiện; tổ chức giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên, giúp chính quyền cơ sở, đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

HCCB huyện Kim Bảng trao Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết năm 2021.jpg

Hội CCB huyện Kim Bảng trao Giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc tại lễ tổng kết năm 2021 

         Song song với nhiệm vụ xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức hội, quản lý rèn luyện hội viên, Hội CCB các cấp huyện Kim Bảng tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân. Hội đã thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, coi trọng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình", những quan điểm sai trái thù địch, giúp mỗi cán bộ hội viên luôn giữ vững lý tưởng, niềm tin vào vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM, tăng cường đoàn kết nhất trí trong nội bội Hội, đoàn kết giữa các thế hệ CCB, đoàn kết giữa Hội với các đoàn thể, ban ngành ở địa phương. Thông qua chế độ sinh hoạt, học tập ở các cấp hội, ấn phẩm “Thông tin CCB" để tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước đến hội viên, giúp đại bộ phận cán bộ, hội viên CCB luôn tin tưởng, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đánh giá hàng năm có 100% tổ chức Hội cơ sở đạt tiêu đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 80% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “hội viên gương mẫu"; 97% gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa".

           Để thực hiện chức năng nhiệm vụ hội, những năm qua các cấp hội luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, có chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả. Chế độ học tập sinh hoạt ở các cấp duy trì theo đúng điều lệ, nội dung hình thức tổ chức phong phú, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức phù hợp với thực tiễn của Hội và địa phương. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, tổ chức các hoạt động tình nghĩa để CCB tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tích cực phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, đoàn thanh niên chủ động tham mưu cho cơ sở quản lý giúp dỡ các Câu lạc bộ Cựu quân nhân của 18 xã, thị trấn trong hoạt động tình nghĩa, phong trào các chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh địa phương. Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ bằng hình thức nói chuyện truyền thống, kể chuyện các trận đánh, giao lưu văn nghệ, tọa đàm cho 100% học sinh các trường THCS, THPT và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi động viên CCB gặp khó khăn.