Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách về BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách về BVMT trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh