Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thành lập hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện năm 2019

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, nhiệm vụ khoa học, đề án, kế hoạch  
Quyết định về việc thành lập hội đồng sáng kiến khoa học kỹ thuật huyện năm 2019
          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
          Căn cứ Nghị định số: 13/2012/NĐ-CP, ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Điều lệ sáng kiến;
          Căn cứ Thông tư số: 18/2013/TT-BKHCN, ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
QUYẾT ĐỊNH: