Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Email liên hệ

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Email liên hệ

 

STT

Phòng ban

Email

1

Ủy ban nhân dân huyện

ubndkb@hanam.gov.vn

2

Phòng Nông nghiệp & PTNT

phongnnptnt.kb@hanam.gov.vn

3

Phòng Tài nguyên & Môi trường

phongtnmt.kb@hanam.gov.vn

4

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

phongktht.kb@hanam.gov.vn

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

phongtckh.kb@hanam.gov.vn

6

Phòng Văn hóa thông tin

phongvhtt.kb@hanam.gov.vn

7

Phòng Y tế

phongyt.kb@hanam.gov.vn

8

Phòng Giáo dục

phonggddt.kb@hanam.gov.vn

9

Phòng Lao động – TB&XH

phongldtbxh.kb@hanam.gov.vn

10

Thanh tra huyện

phongtt.kb@hanam.gov.vn

11

Phòng Tư pháp

phongtp.kb@hanam.gov.vn

12

Phòng Nội vụ

phongnv.kb@hanam.gov.vn