Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo các cơ quan hành chính

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Lãnh đạo các cơ quan hành chính

1. Văn phòng HĐND-UBND

1.1.  Chu Văn Khiêm

- Sinh năm: 1978

1. Văn phòng HĐND-UBND

1.1. Chu Văn Khiêm

- Sinh năm 1978

- Chức vụ:  Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0912.209.295

1.3.  Kiều Tuấn

- Sinh năm: 24/7/1977

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0912190249

1.3 Nghiêm Trọng Nam

- Sinh năm: 1990

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0389918867


2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

2.1.  Vũ Hoàng Long

- Sinh năm: 1974

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.350.574

2.2. Nguyễn Quốc Chính

- Sinh năm: 1991

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

​- Điện thoại: 0986733691

2.3 Nguyễn Như Sơn

- Sinh năm: 1984

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

​- Điện thoại: 0987353114


3. Phòng Nội vụ

3.1. Mai Ngọc Hoàn

- Sinh năm: 1981

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0919112515

3.2. Phạm Thị Thuấn

- Sinh năm: 1983

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0988211846


4. Phòng Tài chính – Kế hoạch

4.1.  Nguyễn Hải Thành

- Sinh năm: 1977

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0913.510.089

4.2. Phạm Văn Huy

- Sinh năm: 1975

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0917897969

5. Phòng Tài nguyên  – Môi trường

5.1. Trần Đình Cơ

- Sinh năm: 1971

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0942042825

5.2 Trịnh Thị Điệp

- Sinh năm: 1988

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0916041075

5.3.Vũ Ngọc  Tấn

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0946765779


6. Phòng Nông nghiệp & PTNT

6.1. Lê Thị Phượng

- Sinh năm: 1981

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983062505

6.2. Nguyễn Hồng Hạnh

- Sinh năm: 1987

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại:091079569


7. Thanh tra huyện

7.1. Đỗ Thị Hà

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ: Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0919735477

7.2 Lại Mạnh Hùng

- Sinh năm: 1977

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0966124966


8. Phòng Tư pháp

8.1. Đinh Xuân Thư

- Sinh năm: 1975

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0986787301

8.2.  Nguyễn Thị Minh Tâm

- Sinh năm: 1981

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại:0918937849


9. Phòng Lao động TB&XH

9.1.  Phạm Thị Mơ

- Sinh năm: 1970

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0915.611.299

9.2. Lại Trường Giang

- Sinh năm: 1974

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0915.609.399


10. Phòng Văn hóa – TT

10.1. Phạm Việt Anh

- Sinh năm: 1982

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0973513333

10.2. Nguyễn Hồng Sơn

- Sinh năm: 1987

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0913775625


11. Phòng Giáo dục & ĐT

11.1. Trần Ngọc Thành

- Sinh năm: 1972

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912203715

11.2. Vũ Mạnh Toàn

- Sinh năm: 1980

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:0912717068

11.3.Trần Thị Kim Bình

- Sinh năm: 1975

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại:0915681238


12. Phòng Y tế

12.1. Phạm Thị Minh Hoa

- Sinh năm: 1971

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983.040.471

12.2. Nguyễn Phương May

- Sinh năm: 1972

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0973.157.139