Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018
        Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017; Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. Hiện nay, Luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.
        Toàn văn giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018 có tại bản đính kèm:​