Thời gian​

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, 01/06/2020:

Sáng

07:30 - ..........

UBND huyện

Thành phần theo Kế hoạch

Tại các đơn vị được thăm

VP: Đ/c CVP dự

08:00 - ..........

UBND huyện

Thành phần theo GM

Trung tâm Văn hóa - TT huyện

VP: Đ/c CVP, đ/c Linh PVP, đ/c Thuấn dự

10:30 - ..........

TTHU

Thành phần theo GM

Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

VP: Tập thể Lãnh đạo dự

Chiều


Thứ 3, 02/06/2020:

Sáng

08:00 - ..........

UBND huyện

Thành phần theo GM

P201-Trụ sở UBND huyện

VP: Đ/c Linh PVP, đ/c Hoàn dự

Chiều

14:00 - ..........

TT HĐND huyện

Thành phần theo GM

Phòng họp Huyện ủy (P210)

VP: Đ/c Khiêm PVP dự

Thứ 4, 03/06/2020:

Sáng

08:00 - ..........

TTHU

Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy

Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

08:30 - ..........

TTHU

Thành phần theo GM

Hội trường UBND huyện - nhà D

VP: Đ/c CVP dự

Chiều

14:00 - ..........

Sở Tài chính

Đ/c Hiệp PCT

HT Sở Tài chính

14:00 - ..........

UBND huyện

Thành phần theo GM

P201-Trụ sở UBND huyện

VP: Đ/c Linh PVP, đ/c Hoàn dự

15:30 - ..........

UBND huyện

Thành phần theo GM

P201-Trụ sở UBND huyện

VP: Đ/c CVP dự

Thứ 5, 04/06/2020:

Sáng

08:00 - ..........

UBND tỉnh

Đ/c Hiệp PCT

P203 - Trụ sở UBND tỉnh

Chiều

Thứ 6, 05/06/2020:

Sáng

Chiều

Thứ 7, 06/06/2020:

Sáng

Chiều

Chủ nhật, 07/06/2020:

Sáng

Chiều