Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết thúc mời quan tâm Các dự án Đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp Đồng Hóa, Thi Sơn, Lê Hồ

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo kết thúc mời quan tâm Các dự án Đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp Đồng Hóa, Thi Sơn, Lê Hồ
Thông báo kết thúc mời quan tâm Các dự án Đầu tư xây dựng HTKT Cụm Công nghiệp Đồng Hóa, Thi Sơn, Lê Hồ​
Xem chi tiết 508.pdf

UBND huyện