Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Ngày 3/4, các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Bảng đồng loạt tổ chức  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của BTVTU và các Nghị quyết Chuyên đề, Đề án, Chỉ thị, Kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

xa thi so hoc tap nghi quyet dai hoi dang cac cap.jpg

​Đảng bộ xã Thi Sơn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đagr bộ các cấp

            Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên các đảng bộ cơ sở được  học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới". Các Nghị quyết Chuyên đề, Đề án, Chỉ thị, Kết luận thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Bao gồm 4 Nghị quyết chuyên đề về: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở, bảo vệ môi trường bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết  xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025. Đề án công tác cán bộ giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.  Chỉ thị, của BTV huyện ủy về: Lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xã hội hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Kết luận của BTV huyện ủy về: Tiếp tục thực hiện NQ 04 ngày 11/5/2011 của Huyện ủy về XDNTM và NQ 08 ngày 6/10/2017 của Huyện ủy về tích tụ tập trung ruộng đất nông nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các Nghị quyết chuyên đề của đảng ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung thảo luận xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chức trách của từng cán bộ đảng viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện, từng bước đưa nghị quyết của đảng trở thành hiện thực cuộc sống.


Đài Kim Bảng