Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thủ tục hành chính  
QĐ v/v công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
QĐ v/v công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Xem chi tiết 5182.pdf
UBND huyện